با ما در ارتباط باشین…
ما می‌دانیم که همواره در راه پیشرفت، به کمک دیگران نیاز داریم و هیچ‌گاه تمامی ایده‌های خوب به ذهن ما نمی‌رسد.برخی از ایده‌های کنونی دیجی گرافیک،نتیجه اعمال نظرات مخاطبان ما بوده است.